Privatumo
politika

Čia yra numatytos asmens duomenų apsaugos UAB Tonabaltija ir svetainės naudojimo taisyklės.

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios taisyklės nustato puslapio lankytojo ir Tonabaltija kliento (toliau - Lankytojas) ir internetinės svetainės (toliau - Svetainė) savininko UAB TONABALTIJA tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, kuri susijusi su informacijos, pateiktos šioje Svetainėje ir įmonėje, naudojimu.
1.2. Prašome atidžiai perskaityti šias taisykles. Lankytojas kartu patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, jos jam yra aiškios bei suprantamos ir Lankytojas įsipareigoja jų laikytis.
1.3. Svetainė turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias taisykles. Lankytojo ir Svetainės taikomos taisyklės, galiojusios registracijos ar kitos informacijos pateikimo metu. Pateikdamas užklausą ar užpildydamas formą po taisyklių pakeitimo lankytojas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie lankytojui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.

2. Atsakomybė.
 
2.1. Lankytojas visiškai atsako už informacijos, pateiktos registruojantis svetainėje esančiose formose, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.
2.2. Svetainei civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl Svetainės ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.
2.3. Svetainė neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).
2.4. Svetainė neatsako už svetainės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi svetainė, teikimui.

3. Intelektinės nuosavybės apsauga.
 
3.1. Prduktų ar įmonių pavadinimai, nurodomi svetainėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.
3.2. Svetainės turinys yra UAB TONABALTIJA ar produktų gamintojų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be UAB TOANBALTIJA raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.

4. Asmens duomenys.
 
4.1. Klausti apie produktą, naudotis kitomis duomenų surinkimo formomis Lankytojas gali užpildydamas svetainės apačioje patalpintą formą ir įvesdamas formoje prašomus duomenis.
4.2. Lankytojas, klausdamas informacijos 4.1. taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose Svetainės pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti tinkamam užklausos įvykdymui būtinus Lankytojo asmens duomenis: vardą, pavardę ir el. pašto adresą.
4.3. Patvirtindamas šias taisykles Lankytojas sutinka, jog 4.2. punkte pateikti Lankytojo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginiam tikslui pasiekti - gauti atsakymus į užduotus klausimus. Šio sutikimo Lankytojas bet kada gali atsisakyti informuodamas svetainės administraciją el. paštu.
4.4. Sutikdamas, kad Lankytojo asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant suteikti informaciją, Lankytojas taip pat sutinka, kad Lankytojo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini tiesioginiai paslaugai įvykdyti.
4.5. Lankytojas sutinka, kad užklausos administravimo tikslu, kai užklausa yra pateikiama el. paštu, Svetainė tvarkys šiuos su juo susijusius asmens duomenis:
4.5.1. vardą, pavardę,
4.5.2. elektroninio pašto adresą,
4.5.3. komentarą/užklausą.
4.6. Svetainė patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami.
4.7. Lankytojas turi teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys.
4.7. Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.
4.8. Svetainė patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Lankytojų ir nėra renkami iš kitų šaltinių.
4.9. Svetainė įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
4.9.1. jei yra Lankytojo sutikimas asmens duomenų atskleidimui,
4.9.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Lankytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas užsisakytas paslaugas,
4.9.3. teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,
4.9.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

5. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai ir jų sprendimas

5.1. Svetainė, siekdama užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones:
5.1.1. Organizacines
5.1.1.1. Svetainė darbo tvarką organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas.
5.1.1.2. Prieigas prie Lankytojo asmens duomenų suteikia tik tiems Darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijas atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens duomenų tvarkymo apimtyje.
5.1.2. Technines
5.1.2.1. Svetainės paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai) veikia tik Svetainės įgaliojimu.
5.1.2.2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.
5.1.2.3. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas), o vidinis kompiuterio tinklas – ugniasiene.

6.Slapukų naudojimas

6.1. tonabaltija.lt svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą, taip pat įgalina svetainę veikti teisingai. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.
6.2. Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

7. Privatumo taisyklės

7.1. Lankytojas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Svetainėje pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti.
7.2. Svetainė, gavusi Lankytojo prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar Lankytojo asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienus) kalendorinius metus. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.
7.3. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Lankytojas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais dėl kurių buvo duotas sutikimas, Lankytojas turi teisę kreiptis į Svetainę elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Svetainė patikrina Lankytojo prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.
7.4. Tais atvejais, kai Lankytojas susipažinęs su savo asmens duomenis nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Svetainė nustačiusi, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.
7.5. Lankytojas turi teisę reikalauti, kad Svetainė jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Svetainė tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per  5 d. d. ir informuoja Lankytoją apie atliktus veiksmus.
7.6. Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.
7.7. Visais atvejais dėl asmens duomenų reikia kreiptis į Svetainės administraciją adresu: Liepų g. 14, Kluoniškių km., Kauno raj. 53416 Lietuva arba el.paštu: info@tonabaltija.lt.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinama.
8.2. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. ir yra viešai skelbiama Interneto svetainėje.
8.3. Lankytojo ir Svetainės santykiams, atsiradusiems naudojantis svetainėje pateikta informacija ir teikiant užklausas, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.4. Visi nesutarimai, kylantis tarp Lankytojo ir Svetainės, sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus – teisme Vilniaus mieste.
8.5. Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

© 2023 TONA Tonwerke Schmitz GmbH. Privatumo politika